Een compleet economisch overzicht

de projectdelen-begrotingen van Winket

Nieuwbouw
Bij nieuwbouwprojecten heeft de keuze voor een bepaalde bouwvorm grote gevolgen voor de bouwkosten. Met zijn projectdelen-begrotingen brengt Winket de bouwkosten zo in kaart, dat in een vroeg stadium bouwvorm en budget met elkaar in evenwicht gebracht kunnen worden. Daardoor kunnen alle betrokkenen in een ontwerp- of bouwteam doelgericht aan de slag.
Deze aanpak leidt niet alleen tot een goede verhouding tussen kwaliteit en kosten bij het bouwen, maar voorkomt ook verlies van tijd en geld tijdens de planontwikkeling.

Tim de Jonge voor het raam van zijn kantoor.
Tim de Jonge voor het raam in zijn kantoor te Roosendaal.

Renovatie
Wat is de best mogelijke besteding van een beperkt budget bij renovatie? Energieprestatie, lay-out, ontsluiting? De relatie met de woonomgeving?
Wat betekenen die keuzes voor de woonlasten? En de duurzaamheid?
Met zijn projectdelen-begrotingen maakt Winket in een vroeg stadium inzichtelijk, wat het effect is van verschillende keuzes op de bouwkosten van een renovatieproject. Op zo’n manier dat het voor opdrachtgever en architect mogelijk wordt onderbouwde keuzes te maken aangaande het karakter van de beoogde renovatie.
Zo wordt snel duidelijk wat er (financieel) mogelijk is en wat niet. Dat is ook nuttig voor het managen van verwachtingen bij de betrokken bewoners.

Energiegebruik
Veel gegevens, die verzameld moeten worden voor een begroting van de bouwkosten, zijn ook nodig voor het maken van een energieberekening (en andersom). De samenwerking met vaste energie- en installatieadviseurs in het team van Winket vergroot de waarde van de adviezen op dat gebied, omdat ze in een vroeg stadium direct in de projectdelen-begrotingen gerelateerd kunnen worden aan de investeringskosten.

Onderhoud
Onderhoud van gebouwen vormt een aparte uitdaging voor bouwadviseurs. Bij het ontwerpen van een nieuw- of verbouwplan worden allerlei keuzes gemaakt (materialen, constructies, installaties), die van invloed zijn op het onderhoud, dat later nodig is.
Winket heeft zijn data met betrekking tot onderhoud gekoppeld aan dezelfde elementen, die worden gebruikt voor het maken van bouwkostenbegrotingen voor die plannen. Dat maakt de effecten voor het onderhoud bij het ontwerpen direct inzichtelijk.
Onderhoud planmatig organiseren als een gebouw er eenmaal staat, is een heel ander verhaal. Daarbij gaat het veel meer om kwesties als het controleren van de (werkelijke) technische staat, het spreiden of bundelen van maatregelen, het afstemmen van bouwactiviteiten op het primair proces van de organisatie, die in het gebouw gehuisvest is.
Toch gaat het om hetzelfde onderhoud. Winket houdt zich bezig met beide aspecten. Adviezen tijdens het ontwerptraject zijn daardoor gebaseerd op praktijkervaring.
Bij de meerjarenonderhouds­planning komt de ervaring met renovatieprojecten van pas: welke onderhoudsmaatregelen zijn wel of niet zinvol in het licht van een toekomstige renovatie?

Duurzaamheid
Winket berekent de duurzaamheid van uw project met behulp van het EcoQuaestor model.

Het gaat om de milieulast van een gebouw in al zijn levensfasen:
Bouw: de effecten van het materiaalgebruik en de inzet van materieel.
Exploitatie: de effecten van (al dan niet fossiele) brandstof, die nodig is voor verwarming en/of koeling en ventilatie, en de effecten van onderhoud.
Einde levensduur: hergebruik (renovatie) of het afdanken/recyclen (sloop).